სააგენტოს შესახებ

სააგენტოს მენეჯმენტი

about-us-poster

თამარ ბაგრატია

სააგენტოს უფროსი

დაბადების თარიღი:

1978 წლის 2 ივნისი

განათლება:

1999-2002წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაგისტრატურა - გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობა: სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური გეოგრაფია

1995-1999წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბაკალავრიატი - გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობა: სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური გეოგრაფია (წარჩინების დიპლომი)

სამუშაო გამოცდილება:

2015წ/05 დღემდე გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი

2012-2015წწ. NALAG/USAID პროექტი - "კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის და შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია საქართველოს რეგიონებში" - ექსპერტი

2014წ. UN-Woman - მოკლევადიანი კონსულტანტი

2013წ. OSCE/ODIHR - მოკლევადიანი კონსულტანტი

2010-2011წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - მიწვეული ლექტორი

2009-2010წწ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, ტრენინგებისა და განვითარების სამმართველო - წამყვანი სპეციალისტი

2006-2009წწ. გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ეროვნული ექსპერტი გენდერულ საკითხებში

2005-2008წწ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი - მეცნიერ-თანამშრომელი

2004-2008წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - მიწვეული ლექტორი

2003-2005წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და სტუდენტთა მომსახურების სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი

2001-2002წწ. მსოფლიო ბანკის ეკონომიკური რეფორმების მხარდამჭერი პროექტის ეროვნული ექსპერტი

ენები:

ქართული (მშობლიური)

რუსული (თავისუფლად)

ინგლისური (თავისუფლად)

პოლონური (კარგად)

 

 

about-us-poster

მაია ზავრაშვილი

პირველი მოადგილე

დაბადების თარიღი

1986 წლის 20 ნოემბერი

განათლება:

2011წ/05 დღემდე ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი - საჯარო სამართლის დოქტორანტი

2007-2009წწ ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საჯარო სამართლის ფაკულტეტი - მაგისტრის ხარისხი

2003-2007წწ ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი - ბაკალავრი

2014წ/02-2014წ/03 UNESCO IHE,Netherlands, Negotiation and Mediation for Water Conflicts - სერთიფიცირებული სპეციალისტი

სამუშაო გამოცდილება:

2016წ/05 დღემდე სსიპ -  გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსის პირველი მოადგილე 

2011წ/09 დღემდე ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - მიწვეული პროფესორი

2013წ/01 დღემდე კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა - მიწვეული ლექტორი

2014-2016წწ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო - იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი 

2014წ/07-2014წ/11 დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში,  „საკანონმდებლო ტექნიკისა და უწყებათაშორის კოორდინაციაში საქართველოს მთავრობის ინსტიტუციური გაძლიერების ხელშეწყობა“ G3 - პროექტის მენეჯერი

2013-2014წწ შპს „გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ - იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

2013-2014წწ დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში,  „საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციისა და სამოქმედო გეგმის შედგენა“ USAID, G3 - პროექტის მენეჯერი 

2010-2013წწ სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი - უფროსის მოადგილე

2010-2011წწ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო - იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ტრენერი

2009 წელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ტრენერი, სამოხელეო სამართალი

2011-2013წწ შპს „მესტია რიზორტ“ - იურისტი, შესყიდვების კოორდინატორი

2010წ/04-2010წ/09 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საინფორმაციო-ანალიტიკური სამსახური - ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი

2009-2010წწ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო - სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი, მთავარი სპეციალისტი

2008-2009წწ ქ.თბილისის მერია, კულტურისა და სოციალურ საკითხთა საქალაქო სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი

2005-2008წწ საქართველოს უზენაესი სასამართლო - ადმინისტრაციული და სხვა კატეგორიის საქმეთა პალატის სტაჟიორი

 

ენები:

ქართული (მშობლიური)

ინგლისური (თავისუფლად)

რუსული (თავისუფლად)

 

ნაშრომები:

2012წ/09 ადმინისტრაციული ორგანოს პასუხისმგებლობა მოხელის მიერ მიყენებული ზიანისთვის - ადმინისტრაციული სამართალი

2011წ/04 სარჩელის დასაშვებობა და დასაბუთებულობა ადმინისტრაციულ სამართალში - ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

2010წ/05 კანონიერი ნდობის პრინციპი - ადმინისტრაციული სამართალი

 

 

about-us-poster

რამაზ გერლიანი

მოადგილე

დაბადების თარიღი

1982 წლის 23 სექტემბერი

განათლება:

2010-2013წწ. ივ. ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი,  აკადემიური ხარისხი – ეკონომიკის დოქტორი               

2007-2009წწ. ივ. ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, სპეციალობა -"ეკონომიკური პოლიტიკა" - მაგისტრის ხარისხი

2002-2006წწ. ივ. ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, სპეციალობა -"მაკროეკონომიკა" -  ბაკალავრი


სამუშაო 
გამოცდილება

2015წ/08 დღემდე - სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე

2009-2015წწ - ა/ო “ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის” პრეზიდენტი

2014-2015წწ. - ’’Friedrich Naumann Foundation’’ „ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერთა ცენტრი“  
პროექტის „თავისუფლება და ეკონომიკური თავისუფლება “ - მთავარი ექსპერტი და სუპერვიზორი

2013-2015წწ. - რადიო "Commersant"  საავტორო გადაცემა – "პროფესიონალები რამაზ გერლიანთან ერთად" - წამყვანი

2014წ. - GPAC -ის მხარდაჭერით „ საქართველოში საარსებო მინიმუმის კვლევა“  EPEC მთავარი ექსპერტი

2011-2012წწ. - NIMD, ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული  დემოკრატიისათვის  საქართველოს წარმომადგენლობა  -  ტრენერი

2010-2011წწ. - CIDF - პროექტის კოორდინატორი, მთავარი ტრენერი

2007-2008წწ. - ა/ო "საქართველოს ერთიანი ახალგაზრდული კავშირი" ვიცე-პრეზიდენტი

2005-2006წწ. - ა/ო საქართველოს სტუდენტთა და მაგისტრანტთა ანტიკორუფციული  მოძრაობა" - თავჯდომარის მოადგილე

 

შრომები:

2011-2015  გამოქვეყნებული 9 (ცხრა) სამეცნიერო ნაშრომი, კვლევების და   სამეცნიერო სტატიების  სახით

2013წ. - „ეკონომიკური თავისუფლების გავლენა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებზე“ - სადოქტორო დისერტაცია     

2002-2015 წწ. - 36  საკონფერენციო ნაშრომის ავტორი, მათშორის 4  საერთაშორისო   კონფერენცია, 7- I და 4- II   ხარისხის სიგელის.

 

ენები:

ქართული (მშობლიური)

რუსული (თავისუფლად)

ინგლისური  (კარგად)

გერმანული (დამაკმაყოფილებლად)