სააგენტოს შესახებ

მეთევზეობისა და შავი ზღვის მონიტორინგის დეპარტამენტი

 • საქართველოს შავი ზღვის კონტინენტური შელფის, ტერიტორიული ზღვისა და განსაკუთრებულიეკონომიკური    ზონის    იქთიოლოგიური,   ჰიდრობიოლოგიური,    მიკრობიოლოგიური    და   ზღვის ძუძუმწოვრების  კვლევა და მონიტორინგი;
 • საქართველოს შიგა წყალსატევების  (ლაგუნები, ესტუარები, ტბები, წყალსაცავები, მდინარეები და სხვა) იქთიოლოგიური, ჰიდრობიოლოგიური და მიკრობიოლოგიური  კვლევა და მონიტორინგი;
 • საქართველოს ჭარბტენიანი და წყალჭაობიანი ლოკალიტეტების იქთიოლოგიური, ჰიდრობიოლოგიური და მიკრობიოლოგიური  კვლევა და მონიტორინგი;
 • საქართველოს   შავი   ზღვის   სანაპიროს   და   შიგა   წყალსატევების   მეთევზეობის   კვლევა   და მონიტორინგი;
 • საქართველოს  შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების თევზების მარაგების შეფასება და კვოტების განსაზღვრა;
 • საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების თევზჭერის სტატისტიკური ანალიზი;
 • საქართველოს თევზმჭერი ფლოტის სტატისტიკური ანალიზი;
 • კომპეტენციის ფარგლებში ნორმატიული აქტების პროექტების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება;
 • თევზჭერის ლიცენზირებისათვის საჭირო ექსპედიციების ორგანიზება;
 • მეთევზეობის, თევზჭერის, წყლის ბიორესურსების რაციონალურად გამოყენების საკითხების დამუშავება, შესაბამისი რეკომენდაციების, წინადადებების, მეთოდური და სხვა სახის მასალების მომზადება;
 • აქვაკულტურის, მარიკულტურის და მდგრადი მეთევზეობის დანერგვის ხელშეწყობა;
 • ჰიდრობიონტებისა  და წყლის  ჰაბიტატების  დაცვის,  აღდგენის და გონივრული  მართვის  წინადადებების შემუშავება;
 • თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების კონსერვაციული სტატუსის შეფასება, საქართველოს წითელი ნუსხის განახლებაში მონაწილეობის მიღება;
 • კომპეტენციის ფარგლებში ინფორმაციული ფონდების შევსება, მონაცემთა ბაზების ფორმირება და განახლება;
 • კომპეტენციის ფარგლებში სარგებლობის ლიცენზიების მიხედვით შემუშავებული მართვის გეგმების განხილვა;
 • დადგენილი წესით თევზჭერის ლიცენზიის მფლობელების მიერ წარმოდგენილი თევზჭერის კვოტების დამტკიცებაში მონაწილეობის მიღება;
 • დადგენილი წესით სამეცნიერო-კვლევითი თევზჭერის განხორციელების მიზნით წარმოდგენილი განაცხადების, ასევე სამეცნიერო-კვლევითი თევზჭერის ანგარიშების განხილვა;
 • კომპეტენციის ფარგლებში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშების განხილვა;
 • კომპეტენციის ფარგლებში მოქალაქეთა წერილების, მომართვების განცხადებების, საჩივრების, წინადადებების განხილვა, შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღება;
 • კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო თანამშრომლობაში მონაწილეობის მიღება. საერთაშორისო შეხვედრებში, სემინარებში, კონფერენციებში, სიმპოზიუმებში მონაწილეობის მიღება;
 • კომპეტენციის ფარგლებში მომხმარებელთათვის მომსახურების გაწევა;
 • კომპეტენციის ფარგლებში საზოგადოებასთან და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან მჭიდრო ურთიერთობის უზრუნველყოფა;
 • კომპეტენციის ფარგლებში თანამშრომლობა ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, დონორებთან ურთიერთობის დამყარება, პროექტების შემუშავება და განხორციელება;
 • კომპეტენციის ფარგლებში, კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილების განხორციელება.