სიახლეები

24 აგვისტო 2016

ინფორმაცია სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ლიცენზიებისა და ნებართვების გაცემის შესახებ

ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის,გაუქმების, ცვლილების შეტანის და გამოცემული ბრძანებების შსახებ.იხილეთ ბმული https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3379717

სხვა სიახლეები