სიახლეები

09 სექტემბერი 2016

ინფორმაცია სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ლიცენზიებისა და ნებართვების გაცემის შესახებ

ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის, გაუქმების, ცვლილების შეტანის და გამოცემული ბრძანებების შესახებ.

იხილეთ ბმული: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3391674

სხვა სიახლეები