სიახლეები

28 სექტემბერი 2016

ინფორმაცია სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ლიცენზიებისა და ნებართვების გაცემის შესახებ

ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის, გაუქმების, ცვლილების შეტანის და გამოცემული ბრძანებების შესახებ 20/09/2016.

იხილეთ ბმული:https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3400289

სხვა სიახლეები