სიახლეები

25 ოქტომბერი 2016

ინფორმაცია სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ლიცენზიებისა და ნებართვების გაცემის შესახებ

ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის, გაუქმების, ცვლილების შეტანის და გამოცემული ბრძანებების შესახებ 10/10/2016.

იხილეთ ბმული:https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3410460

სხვა სიახლეები