სიახლეები

07 დეკემბერი 2016

ინფორმაცია სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ლიცენზიებისა და ნებართვების გაცემის შესახებ

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ 29/11/2016 იხილეთ ბმული:https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3444880

სხვა სიახლეები