სიახლეები

07 მარტი 2017

ახალი ხელსაწყოს ინსტალაცია ლაბორატორიაში

გარემოს ეროვნული სააგენტოს ლაბორატორიაში ახალი მოწყობილობა - გაზური ქრომატოგრაფი დამონტაჟდა. ხელსაწყო დანადგარით ზედაპირულ წყლებსა და ნიადაგში ორგანული დამაბინძურებლების (ქლორორგანული და ფოსფორორგანული პესტიციდები) განისაზღვრება. სააგენტოს ლაბორატორიაში ატმოსფერული ჰაერის, ნიადაგისა და ზედაპირული წყლების ანალიზები საერთაშორისო სტანდარტებისა და ევროკავშირის ჩარჩო დირექტივის მოთხოვნების (EU WFD) შესაბამისად განხორციელდება.

სხვა სიახლეები