პროექტები

პროექტების პირობითი სათაური

 • პროექტის დასახელება - „სკოლამდელი ინფრასტრუქტურის შეფასება და ქართული ინსტიტუციების ბუნებრივ კატასტროფებსა და ხანძრებზე რეაგირებისთვის მზადყოფნის მხარდაჭერა“
  დონორი ორგანიზაცია: პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო
  პროექტის განხორციელების ვადები: მაისი-სექტემბერი, 2018 წ.

 • პროექტის დასახელება - „წყლის რესურსებზე გვალვების ზეგავლენის მონიტორინგი და შეფასება და მათი ეფექტური გამოყენება საქართველოში"
  დონორი ორგანიზაცია: განვითარებისთვის საერთაშორისო თანამშრომლობის სლოვაკეთის სააგენტო (Slovak Aid)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2017-2018

 • პროექტის დასახელება  - „შავი ზღვის გარემოს მონიტორინგის გაუმჯობესება - მე-2 ფაზა“ (EMBLAS II)
  დონორი ორგანიზაცია: ევროკავშირი (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2015 – 2018

 • პროექტის დასახელება - „იაპონიის არასაპროექტო საგრანტო დახმარება იაპონური მცირე და საშუალო საწარმოების პროდუქციის მოწოდების მიზნით“ (2013 და 2014 ფინანსური წლები)
  დონორი ორგანიზაცია: იაპონიის მთავრობა
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2014 – 2018

 • პროექტის დასახელება - “საქართველოს გარემოს ეროვნულ სააგენტოში გამოყენებული ანალიტიკური მეთოდების ჰარმონიზაცია „წყლის ჩარჩო დირექტივის“ (2013/39/EU) მოთხოვნებთან“
  დონორი ორგანიზაცია: განვითარებისთვის საერთაშორისო თანამშრომლობის სლოვაკეთის სააგენტო (SlovakAid)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2017 - 2018

 • პროექტის დასახელება - „წყალდიდობების წინაამღდეგ ჰიდრავლიკური მოდელირების სწავლება - მე-2 ფაზა - ქართული ინსტიტუციების შესაძლებლობების და მზადყოფნის ხელშეწყობა“ - მეორე მოდული
  დონორი ორგანიზაცია: პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო - განვითარებისათვის თანამშრომლობის დეპარტამენტი , საერთაშორისო დახმარების პოლონური ცენტრი (PCPM)
  პროექტის განხორციელების ვადები: მაისი - დეკემბერი, 2017

 • პროექტის დასახელება - „მეწყერის ფორმირების ალბათობის შეფასება საქართველოს მთიან რეგიონებში დუშეთის მუნიციპალიტეტში საფრთხის ქვეშ არსებული დასახლებების, საერთაშორისო გზების და ენერგოსადენების მაგალითზე“
  დონორი ორგანიზაცია: ჩეხეთის რესპუბლიკა - ჩეხეთის განვითარების სააგენტო (CzDA) 
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2015-2017


 • პროექტის დასახელება - „საქართველოში სატრანსპორტო დერეფნების უსაფრთხოების გაზრდა საგზაო მეტეოროლოგიის განვითარების გზით
  დონორი ორგანიზაცია: ჩეხეთის განვითარების სააგენტო (CzDA)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2016 - 2017


 • პროექტის დასახელება - „მდგრადი ორგანული დამაბინძურებლების (POPs) შესახებ სტოკჰოლმის კონვენციის შესასრულებლად ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხილვა და განახლება საქართველოში“
  დონორი ორგანიზაცია: გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდი (GEF), გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამა (UNEP)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2014-2017


 • პროექტის დასახელება - „ამინდის ექსტრემალური პირობების მიმართ საქართველოს მზადყოფნის გაძლიერება“
  დონორი ორგანიზაცია: ჩეხეთის განვითარების სააგენტო (CzDA)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2011-2015

 • პროექტის დასახელება - „საქართველოს წყლები - წყლის მონიტორინგისა და მართვის შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოში, 2011-2013 წწ.“
  დონორი ორგანიზაცია: ფინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2011-2013

 • პროექტის დასახელება - „წყალდიდობის რისკების შეფასებისა და მართვის შესახებ ევროკავშირის დირექტივის საქართველოში განხორციელების პროცესის მხარდაჭერა“ 
  დონორი ორგანიზაცია: განვითარებისთვის საერთაშორისო თანამშრომლობის სლოვაკეთის სააგენტო (Slovak Aid)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2011- 2013

 • პროექტის დასახელება - „სანაპიროდან სანაპირომდე ზღვის დაცული ტერიტორიების ქსელების შექმნა (სანაპიროდან ღია და ღრმა ზღვამდე), ზღვის ქარის ენერგიის პოტენციალის გამოყენებასთან ერთად“ (CoCoNet)
  დონორი ორგანიზაცია: ევროკავშირი (EU)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2012-2016

 • პროექტის დასახელება - "წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების მართვის კლიმატისადმი მედეგი პრაქტიკის შემუშავება მოწყვლადი მოსახლეობის დასაცავად საქართველოში"
  დონორი ორგანიზაცია: ადაპტაციის ფონდი, საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2012-2017

 • პროექტის დასახელება - „შავი ზღვის გარემოს მონიტორინგის გაუმჯობესება“ (EMBLAS)
  დონორი ორგანიზაცია: ევროკავშირი (EU - DG DEVCO) და გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2013-2014

 • პროექტის დასახელება - „ENPI-ის (ევროპის სამეზობლო და პარტნიორობის ინსტრუმენტი) აღმოსავლეთ რეგიონის ქვეყნებში ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფების პრევენციის, მზადყოფნისა და რეაგირების პროგრამა“
  დონორი ორგანიზაცია: ევროკომისია (EU - EuropeAid)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2013-2014

 • პროექტის დასახელება - „ალაზანი–აგრიჩაის არტეზიულ აუზში მიწისქვეშა წყლების დონეების და ხარისხის მონიტორინგის ქსელის აღდგენის საპილოტე პროექტი“
  დონორი ორგანიზაცია: ჩეხეთის რესპუბლიკის მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტრო
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2013

 • პროექტის დასახელება - „საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული რესურსების შეფასება“
  დონორი ორგანიზაცია: ნორვეგიის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2013-2016

 • პროექტის დასახელება - „ცოდნის საფუძველი ოკეანის ეკონომიკის ზრდისა და ინოვაციისათვის: საზღვაო დაკვირვებების მონაცემების შეკრება და გავრცელება ზღვის ფსკერის კარტირებისათვის“ EMODnet (მე-4 ლოტი - ქიმია)
  დონორი ორგანიზაცია: ევროკავშირი (EU)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2014-2016

 • პროექტის დასახელება - „საფრთხეების რუკის მეთოდოლოგიის შემუშავება და  საფრთხეების რუკების შედგენა მესტიის მუნიციპალიტეტისათვის“ ("პრევენციისა და მზაობის სისტემების გაძლიერება“ პროექტის მე-2 ფაზის ფარგლებში)
  დონორი ორგანიზაცია: შვეიცარიის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტო (SDC)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2014-2015

 • პროექტის დასახელება - „წყალდიდობის საწინააღმდეგო ადრეული გაფრთხილება და პრევენცია საქართველოში მდინარეებზე კაბალსა და დურუჯზე განსაკუთრებული ყურადღების გამახვილებით“
  დონორი ორგანიზაცია: პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განვითარებისათვის თანამშრომლობის დეპარტამენტი (Polish Aid)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2014-2015

 • პროექტის დასახელება - „მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგის ქსელის მოწყობა და საინფორმაციო სისტემის მონაცემთა გადაცემის დანერგვა ყვარელის და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში“
  დონორი ორგანიზაცია: ჩეხეთის რესპუბლიკის მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტრო
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2014

 • პროექტის დასახელება - იაპონიის არასაპროექტო საგრანტო დახმარება იაპონური მცირე და საშუალო საწარმოების პროდუქციის მოწოდების მიზნით (2013 ფინანსური წელი)
  დონორი ორგანიზაცია: იაპონიის მთავრობა
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2014-2016

 • პროექტის დასახელება - „წყლის დაცვის გაძლიერება ჩამდინარე წყლის ხარისხის მაკონტროლებელი სისტემის და საქართველოში რისკის ქვეშ მყოფი წყლის სისტემის ორგანოების მონიტორინგის მეშვეობით“
  დონორი ორგანიზაცია: განვითარებისთვის საერთაშორისო თანამშრომლობის სლოვაკეთის სააგენტო (Slovak Aid)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2014-2016

 • პროექტის დასახელება - „ჰიდრომეტეოროლოგიური სისტემის მოდერნიზაციის პროგრამის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება და ტექნიკური ექსპერტიზა“
  დონორი ორგანიზაცია: ჩეხეთის განვითარების სააგენტო (CzDA)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2015

 • პროექტის დასახელება - „ტრასეკას დერეფნის მეტეოროლოგიური უსაფრთხოების გაზრდა“
  დონორი ორგანიზაცია: ჩეხეთის განვითარების სააგენტო (CzDA)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2015

 • პროექტის დასახელება - „ტექნიკურ-ეკონომიური დასაბუთება და ტექნიკური ექსპერტიზა რადარის სააგენტოს არსებულ მეტეოროლოგიურ ქსელში ინტეგრირებისთვის“
  დონორი ორგანიზაცია: შვეიცარიის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტო (SDC)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2015

 • პროექტის დასახელება - „იაპონიის არასაპროექტო საგრანტო დახმარება იაპონური მცირე და საშუალო საწარმოების პროდუქციის მოწოდების მიზნით“ (2014 ფინანსური წელი)
  დონორი ორგანიზაცია: იაპონიის მთავრობა
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2015-2016

 • პროექტის დასახელება - „საინფორმაციო სისტემის განვითარება ალაზანი-აგრიჩაის რეგიონში არსებული მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგისა და მონაცემთა გადაცემის მიზნით“
  დონორი ორგანიზაცია: ჩეხეთის რესპუბლიკის მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტრო
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2015

 • პროექტის დასახელება - „გარემოს ეროვნული სააგენტოს შესაძლებლობების გაძლიერება აგრომეტეოროლოგიის კუთხით: ტექნიკურ-ეკონომიური შესწავლა/შეფასება აგრომეტეოროლოგიური ქსელის განვითარებისათვის საქართველოში“ 
  დონორი ორგანიზაცია: გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2015

 • პროექტის დასახელება - „გარემოს ეროვნული სააგენტოს პოტენციალის გაძლიერება თბილისში წყალდიდობების რისკების მონიტორინგისა და პროგნოზირების მიზნით“
  დონორი ორგანიზაცია: პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო - პოლონეთის თანამშრომლობა განვითარებისათვის
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2015

 • პროექტის დასახელება - „კატასტროფების რისკების შემცირების შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოში“
  დონორი ორგანიზაცია: გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2015- 2016

 • პროექტის დასახელება - „წყალდიდობების წინააღმდეგ ჰიდრავლიკური მოდელირების სწავლება - მე-2 ფაზა - ქართული ინსტიტუციების შესაძლებლობების და მზადყოფნის ხელშეწყობა“ - პირველი მოდული
  დონორი ორგანიზაცია: პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო (Polish Aid) და „საერთაშორისო დახმარების პოლონური ცენტრი“ (PCPM)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2016

 • პროექტის დასახელება - „თბილისის ურბანული რისკების მართვის გაძლიერება“
  დონორი ორგანიზაცია: გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2016