პროექტები

 • პროექტის დასახელება: “დისტანციური ზონდირების მეთოდების ადაპტირება წყლის რესურსების მართვისა და ექსტრემალური ჰიდრომეტეოროლოგიური სიტუაციების შეფასებისათვის საქართველოში“
  დონორი ორგანიზაცია: 
  განვითარებისთვის საერთაშორისო თანამშრომლობის სლოვაკეთის სააგენტო (Slovak Aid)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 
  2017 - 2019


 • პროექტის დასახელება - „ინსტიტუციური თანამშრომლობა საქართველოს ენერგეტიკის და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროებსა და ნორვეგიის წყლის რესურსებისა და ენერგეტიკის დირექტორატს (NVE) შორის“
  დონორი ორგანიზაცია: პროექტის განხორციელების ვადები: 2017 - 2023


 • პროექტის დასახელება - “საქართველოს გარემოს ეროვნულ სააგენტოში გამოყენებული ანალიტიკური მეთოდების ჰარმონიზაცია „წყლის ჩარჩო დირექტივის“ (2013/39/EU) მოთხოვნებთან“
  დონორი ორგანიზაცია: განვითარებისთვის საერთაშორისო თანამშრომლობის სლოვაკეთის სააგენტო (SlovakAid)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2017 - 2018


 • პროექტის დასახელება - “საზღვაო დაკვირვებისა და მონაცემების ევროპული ქსელის ექსპლუატაცია, განვითარება და მომსახურება" (EMODNET 3, მე-4 ლოტი - ქიმია)
  დონორი ორგანიზაცია: ევროკავშირი (EU)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2017 - 2019

    
 • პროექტის დასახელება - „იაპონიის არასაპროექტო საგრანტო დახმარება იაპონური მცირე და საშუალო საწარმოების პროდუქციის მოწოდების მიზნით“ (2013 და 2014 ფინანსური წლები)
  დონორი ორგანიზაცია: იაპონიის მთავრობა
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2014 – 2017

  

 • პროექტის დასახელება  - „შავი ზღვის გარემოს მონიტორინგის გაუმჯობესება - მე-2 ფაზა“ (EMBLAS II)
  დონორი ორგანიზაცია: ევროკავშირი (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2015 – 2018

 

 

 

 

 • პროექტის დასახელება - „წყლის რესურსებზე გვალვების ზეგავლენის მონიტორინგი და შეფასება და მათი ეფექტური გამოყენება საქართველოში"
  დონორი ორგანიზაცია: განვითარებისთვის საერთაშორისო თანამშრომლობის სლოვაკეთის სააგენტო (Slovak Aid)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2017-2018