პროექტები

 • პროექტის დასახელება: ”კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციის შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოში” (გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მიერ განხორციელებული პროგრამის „კლიმატით გამოწვეული კატასტროფების რისკების შემცირება საქართველოში“ ფარგლებში)
  დონორი ორგანიზაცია: 
  შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (SDC)
  პროექტის განხორციელების ვადები:
   2019 - 2023

 • პროექტის დასახელება: “დისტანციური ზონდირების მეთოდების ადაპტირება წყლის რესურსების მართვისა და ექსტრემალური ჰიდრომეტეოროლოგიური სიტუაციების შეფასებისათვის საქართველოში“
  დონორი ორგანიზაცია: 
  განვითარებისთვის საერთაშორისო თანამშრომლობის სლოვაკეთის სააგენტო (Slovak Aid)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 
  2017 - 2019


 • პროექტის დასახელება - „ინსტიტუციური თანამშრომლობა საქართველოს ენერგეტიკის და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროებსა და ნორვეგიის წყლის რესურსებისა და ენერგეტიკის დირექტორატს (NVE) შორის“
  დონორი ორგანიზაცია: ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2017 - 2023

 • პროექტის დასახელება - “საზღვაო დაკვირვებისა და მონაცემების ევროპული ქსელის ექსპლუატაცია, განვითარება და მომსახურება" (EMODNET 3, მე-4 ლოტი - ქიმია)
  დონორი ორგანიზაცია: ევროკავშირი (EU)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2017 - 2019

 • პროექტის დასახელება - “ევროკავშირის წყლის ინიციატივა პლიუსი აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებისათვის“ (EUWI+ 4EaP)
  დონორი ორგანიზაცია: ევროკავშირი (EU)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2016-2020

 • პროექტის დასახელება - “საქართველოს მეოთხე ეროვნული შეტყობინებისა და მეორე განახლებული ორწლიანი ანგარიშის მომზადება გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციისთვის” (მეოთხე ეროვნული შეტყობინების „კლიმატის ცვლილებისადმი მოწყვალობის შეფასებისა და ადაპტაციის“ თავის მომზადება)
  დონორი ორგანიზაცია: გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდი (GEF)
  პროექტის განხორციელების ვადები: ნოემბერი 2018 წ. - თებერვალი, 2020 წ.