პროექტები

 • პროექტის დასახელება - „მდგრადი ორგანული დამაბინძურებლების (POPs) შესახებ სტოკჰოლმის კონვენციის შესასრულებლად ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხილვა და განახლება საქართველოში“
  დონორი ორგანიზაცია: გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდი (GEF), გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამა (UNEP)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2014-2017

 

 • პროექტის დასახელება - „იაპონიის არასაპროექტო საგრანტო დახმარება იაპონური მცირე და საშუალო საწარმოების პროდუქციის მოწოდების მიზნით“ (2013 და 2014 ფინანსური წლები)
  დონორი ორგანიზაცია: იაპონიის მთავრობა
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2014 – 2017

 

 • პროექტის დასახელება - „მეწყერის ფორმირების ალბათობის შეფასება საქართველოს მთიან რეგიონებში დუშეთის მუნიციპალიტეტში საფრთხის ქვეშ არსებული დასახლებების, საერთაშორისო გზების და ენერგოსადენების მაგალითზე“
  დონორი ორგანიზაცია: ჩეხეთის რესპუბლიკა - ჩეხეთის განვითარების სააგენტო (CzDA) 
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2015-2017

  

 • პროექტის დასახელება  - „შავი ზღვის გარემოს მონიტორინგის გაუმჯობესება - მე-2 ფაზა“ (EMBLAS II)
  დონორი ორგანიზაცია: ევროკავშირი (EU-DG DEVCO) და გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2015 – 2018

 

 • პროექტის დასახელება - „საქართველოში სატრანსპორტო დერეფნების უსაფრთხოების გაზრდა საგზაო მეტეოროლოგიის განვითარების გზით
  დონორი ორგანიზაცია: ჩეხეთის განვითარების სააგენტო (CzDA)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2016 - 2017

 

 

 

 

 • პროექტის დასახელება - „წყლის რესურსებზე გვალვების ზეგავლენის მონიტორინგი და შეფასება და მათი ეფექტური გამოყენება საქართველოში"
  დონორი ორგანიზაცია: განვითარებისთვის საერთაშორისო თანამშრომლობის სლოვაკეთის სააგენტო (Slovak Aid)
  პროექტის განხორციელების ვადები: 2017-2018