საჯარო ინფორმაცია

2020-2024 წლებში თეთრყვავილას მოპოვების მიზნით აუქციონის გამოცხადების შესახებ