საჯარო ინფორმაციაგარემოს ეროვნული სააგენტოს 2016 წლის ბიუჯეტი 2016 წლის მივლინებების ანგარიში გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2015 წლის ბიუჯეტი 2015 წლის მივლინებების ანგარიში 2014 წლის II კვარტლის ინფორმაცია დარიცხული შრომის ანაზღაურების, პრემიების და დანამატების შესახებ 2014 წლის II კვარტლის უძრავი ქონების ჩამონათვალი 2014 წლის II კვარტლის ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით 2014 წლის II კვარტალში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2014 წლის II კვარტლის ინფორმაცია ავტომანქანის საწვავისა და ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ 2014 წლის II კვარტლის სატელეკომუნიკაციო ხარჯი 2014 წლის II კვარტლის მივლინების ანგარიში ქვეყნის გარეთ 2014 წლის II კვარტლის ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2014 წლის II კვარტლის ინფორმაცია დარიცხული მივლინების ოდენობის შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის ბიუჯეტი 2014 წლის 1 კვარტლის ხელფასები და პრემიები გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2013 წლის ბიუჯეტი 2013 წლის მივლინების ანგარიში 2013 წლის მივლინების ანგარიში (ქვეყნის გარეთ)