საჯარო ინფორმაციაგარემოს ეროვნული სააგენტოს დებულება საქართველოს კანონი რეგულირების საფასურის შესახებ ექსპორტის მიზნით სოჭის გირჩისა და „გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ დადგენილება დადგენილება თევზჭერის ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე დადგენილება ტყით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცეის თაობაზე დადგენილება გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების სახეებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ საქართველოს კანონი ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ