გარემოს დაბინძურება

დეპარტამენტი გთავაზობთ შემდეგი სახის მომსახურეობას:

 • ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლებში ქიმიური და ბიოლოგიური ანალიზები (ძირითადი იონების, ბიოგენური ელემენტების, მძიმე მეტალების, ორგანული დამაბინძურებლების, ფეკალური სტრეპტოკოკებისა და სხვა ინგრედიენტების განსაზღვრა);
 • ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელი ინგრედიენტების განსაზღვრა;
 • ნიადაგის დაბინძურების ხარისხის დადგენა;
 • ატმოსფერულ ჰაერში გამა გამოსხივების ექსპოზიციური დოზის სიმძლავრის დადგენა;
 • ხმაურის დონის გაზომვა;
 • ელ.მაგნიტური გამოსხივების სიდიდის დადგენა;
 • ტერიტორიის (მათ შორის სამრეწველო ობიექტის მოედნისა და მისი შემოგარენის) კომპლექსური ეკოლოგიური შეფასება;
 • გამწმენდი ნაგებობის ეფექტურობის დადგენა;
 • საწარმოს ტექნოლოგიის შესწავლა, გამოყოფის და გაფრქვევის წყაროების დადგენა;
 • ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის გაანგარიშება; 
 • ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების გაანგარიშება;
 • საწარმოს მავნე აირების წყაროების ტექნიკური ინვენტარიზაციის გაანგარიშება.

IV etapi