გეოლოგია

დეპარტამენტი გთავაზობთ შემდეგი სახის მომსახურეობას:

  • სამშენებლო მოედნების დეტალური საინჟინრო-გეოლოგიური (გეოტექნიკური) დასკვნების მომზადებას მშენებარე ობიექტებისათვის;
  • ტერიტორიების და შენობა-ნაგებობების (მათ შორის საცხოვრებელი სახლების) მდგრადობის საინჟინრო-გეოლოგიურ შეფასებას;
  • მიწის ნაკვეთების ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნების მომზადებას; 
  • გეოლოგიურ ფონდებში დაცულ მასალებზე დაყრდნობით გეოლოგიური (გარდა სასარგებლო წიაღისეულისა) ანგარიშების მომზადებას;
  • ბურღვით სამუშაოებს სხვადასხვა სიმტკიცის ქანებში;
  • გეოლოგიურ ფონდებში დაცულ მასალებზე დაყრდნობით ინფორმაციის (საინფორმაციო პაკეტის) მომზადება ტექსტური და გრაფიკული მასალის სახით;
  • გეოლოგიურ ფონდებში დაცულ მასალებზე დაყრდნობით ინფორმაციის (საინფორმაციო პაკეტის) მომზადება სასარგებლო წიაღისეულის ზოგადი პარამეტრების მითითებით;
  • დაინტერესებული პირის მიერ წარმოდგენილი კოორდინანტებით A4 ფორმატის ტოპოგრაფიული რუკების დამზადებას ან არსებული რუკის კორექტირებას.