ჰაერის მონიტორინგი

იხილეთ ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალი  www.air.gov.ge , რომელიც ფუნქციონირებს 2019 წლის 26 იანვრიდან