მეთევზეობა და აკვაკულტურა

  • თევზების მარაგების შეფასება და სარეწაო ლიმიტების განსაზღვრა;
  • აკვაკულტურის (მათ შორის მარიკულტურის და ეკოლოგიური აკვაკულტურის) განვითარების/დანერგვის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება;
  • მდგრადი მეთევზეობის განვითარების/დანერგვის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება;
  • თევზჭერის ბადე-იარაღების და ხერხების ანალიზი; 
  • თევზჭერის სტატისტიკური ანალიზი;
  • წყლის ბიომრავალფერეოვნების კვლევა და მონიტორინგი;
  • ჰიდრობიონტების კონსერვაციული სტატუსის შეფასება;
  • ჰიდრობიონტებისა და წყლის ჰაბიტატების დაცვის, აღდგენის და გონივრული მართვის წინადადებების შემუშავება.