შშმ პირებზე ადაპტირება

გარემოს ეროვნული სააგენტო

პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი დოკუმენტები -

filter form

ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ ბრძანება

,,ქ. რუსთავში, წიდასაყარის მიმდებარე ტერიტორიაზე, შპს „რუსთავის ფოლადის“ ნარჩენების დამუშავების საწარმოს (დღე-ღამეში 100 ტონაზე მეტი არასახიფათო ნარჩენების განთავსება, ნარჩენების აღდგენა, სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავება, 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის მოწყობა; სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების ინსინერაცია; სახიფათო ნარჩენების განთავსება და სახიფათო ნარჩენების ქიმიური დამუშავება) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 5 მაისის N2-385 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

  • დაწყების თარიღი: