შშმ პირებზე ადაპტირება

გარემოს ეროვნული სააგენტო

მეთევზეობა და აკვაკულტურა

დეპარტამენტი გთავაზობთ შემდეგი სახის მომსახურეობას:

თევზების მარაგების შეფასება და სარეწაო ლიმიტების განსაზღვრა;

აკვაკულტურის (მათ შორის მარიკულტურის და ეკოლოგიური აკვაკულტურის) განვითარების/დანერგვის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება;

მდგრადი მეთევზეობის განვითარების/დანერგვის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება;

თევზჭერის ბადე-იარაღების და ხერხების ანალიზი; 

თევზჭერის სტატისტიკური ანალიზი;

წყლის ბიომრავალფერეოვნების კვლევა და მონიტორინგი;

ჰიდრობიონტების კონსერვაციული სტატუსის შეფასება;

ჰიდრობიონტებისა და წყლის ჰაბიტატების დაცვის, აღდგენის და გონივრული მართვის წინადადებების შემუშავება.

filter form