გარემოს ეროვნული სააგენტო

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ქ. ქუთაისში ი/მ მირზა ცირეკიძეს სასარგებლო წიაღისეულის (ტეშენიტის ქვა) გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტი

შეჩერებული/შეწყვეტილი ადმინისტრაციული წარმოებები

  • დაწყების თარიღი:
ი/მ მირზა ცირეკიძეს მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ქ. ქუთაისში, ახალგაზრდობის ქ. №19ა-ში სასარგებლო წიაღისეულის (ტეშენიტის ქვა) გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტს (იხ. ლინკი https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/991).

გაცნობებთ, რომ 2022 წლის 24 ნოემბრის N21/7159 წერილის საფუძველზე ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით სააგენტომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.