გარემოს ეროვნული სააგენტო

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - დუშეთის მუნიციპალიტეტში სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას“ მიერ მდ. არაგვის ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

შეჩერებული/შეწყვეტილი ადმინისტრაციული წარმოებები

  • დაწყების თარიღი:
სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნაღვარევში მდ. არაგვის ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელების პროექტს (იხ. ლინკი https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/1257).

გაცნობებთ, რომ 2023 წლის 24 იანვრის N21/304 წერილის საფუძველზე ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით სააგენტომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.