გარემოს ეროვნული სააგენტო

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში შპს ,,დიჯიელის“ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა–ხრეში) გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტი

გზშ სკრინინგის განცხადება

  • დაწყების თარიღი:
შპს ,,დიჯიელის“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტშიმ სოფ. გორაბერეჟოულის მიმდებარედ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა–ხრეში) გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტს (იხ. ლინკი - https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/27).

გაცნობებთ, რომ 2022 წლის 1 ივნისის N 21/2174 წერილის საფუძველზე ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით სააგენტომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.