გარემოს ეროვნული სააგენტო

სკრინინგის განცხადება - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. წყალწმინდაში შპს „გურია ფიშ ფარმინგის" თევზსაშენი ტბორის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

გზშ სკრინინგის განცხადება

  • დაწყების თარიღი:

 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: წელიწადში 40 ტონაზე მეტი წარმადობის აკვაკულტურის მეურნეობის მოწყობა (წყლის ცხოველური ორგანიზმებისა და მცენარეების მოშენება), ასევე კაშხლის ან/და სხვა ნაგებობის/მოწყობილობის მშენებლობა, რომლის მშენებლობა მიზანშეწონილია წყლის შეკავების ან წყლის გრძელვადიანი დაგროვების მიზნით და რომლის მიერ შეკავებული ან დაგროვებული წყლის მოცულობა 10 000 მ3-ზე მეტია;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „გურია ფიშ ფარმინგი";

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. წყალწმინდა;

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2023 წლის 27 მარტის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი: სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს).