გარემოს ეროვნული სააგენტო

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტში, სოფ. იანეთში საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მდ. გუბისწყლის ნაპირდაცვითი ღონისძიებების განხორციელების პროექტი

შეჩერებული/შეწყვეტილი ადმინისტრაციული წარმოებები

  • დაწყების თარიღი:


საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება სამტრედიის მუნიციპალიტეტში, სოფ. იანეთში მდ. გუბისწყლის ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელების პროექტს (იხ. ლინკი - https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/1478).

გაცნობებთ, რომ 2023 წლის 14 მარტს N 21/1725 წერილის საფუძველზე ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით სააგენტომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.