გარემოს ეროვნული სააგენტო

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ყვიბისში შპს „მნ კომპანის“ მიერ მდ. მტკვრის ნაპირდაცვითი სამუშაოების განხორციელების პროექტი

შეჩერებული/შეწყვეტილი ადმინისტრაციული წარმოებები

  • დაწყების თარიღი:

შპს „მნ კომპანის“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ყვიბისში მდ. მტკვრის ნაპირდაცვითი სამუშაოების განხორციელებას (იხ. ლინკი - https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/319).

გაცნობებთ, რომ სსიპ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ 2022 წლის 18 ივლისს N21/3584 წერილის საფუძველზე ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.