გარემოს ეროვნული სააგენტო

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალსოფელში (ჯუმი) შპს ,,საგზაოს“ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეში) გადამუშავების პროექტი

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება (გზშ პროცედურა)

  • დაწყების თარიღი:

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით შპს ,,საგზაოს“ " მიერ სააგენტოში წარმოდგენილ იქნა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალსოფელში (ჯუმი) სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეში) გადამუშავების პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, რომელიც განთავსდა სააგენტოს ვებგვერდზე (იხ. ბმული - https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/420). 

2022 წლის 20 ივლისის N21/3694  წერილის შესაბამისად, ზემოაღნიშნულ პროექტზე სააგენტომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.