შშმ პირებზე ადაპტირება

გარემოს ეროვნული სააგენტო

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - გორის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნადარბაზევში შპს „კედ გრუპის“ ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შეჩერებული/შეწყვეტილი ადმინისტრაციული წარმოებები

  • დაწყების თარიღი:

 

შპს „კედ გრუპის“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება გორის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნადარბაზევში ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტს (იხ. ბმული).

2023 წლის 28 ივნისს შპს "კედ გრუპმა" წერილობით მიმართა სააგენტოს და ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერება. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე სააგენტომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ.