შშმ პირებზე ადაპტირება

გარემოს ეროვნული სააგენტო

მდ. მაშავერას პირვანდელ (ზიანის მიყენებამდე არსებულ) მდგომარეობაში აღდგენის და მდ. კაზრეთულას პირვანდელ მდგომარეობასთან მიახლოებულ მდგომარეობაში აღდგენის შესახებ

გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობა

  • დაწყების თარიღი:

მდ. მაშავერას პირვანდელ (ზიანის მიყენებამდე არსებულ) მდგომარეობაში აღდგენის და მდ. კაზრეთულას პირვანდელ მდგომარეობასთან მიახლოებულ მდგომარეობაში აღდგენის შესახებ.

გარემოსთვის მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენებაზე პასუხისმგებელი პირი: - სს „RMG Copper“

გარემოსთვის მიყენებული მნიშვნელოვანი ზიანის გამოსასწორებელი  ღონისძიებების განხორციელების ადგილი:  - ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

გარემოსთვის მიყენებული მნიშვნელოვანი ზიანის გამოსასწორებელი ღონისძიებების  გეგმის პროექტთან დაკავშირებით შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წერილობით წარმოადგინოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში,  გეგმის პროექტის გამოქვეყნებიდან 20 კალენდარული დღის ვადაში, 2023 წლის 3 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი №150, ან მოგვაწოდოთ ელ. ფოსტაზე: info@nea.gov.ge