გარემოს ეროვნული სააგენტო

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ქ. გორში შპს „მნ გრუპი-2021“_ის მიერ მდ. მტკვრის ნაპირდაცვითი სამუშაოების განხორციელების პროექტი

გზშ სკრინინგის განცხადება

  • დაწყების თარიღი:შპს „მნ გრუპი-2021“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ქ. გორში მდ. მტკვრის ნაპირდაცვითი სამუშაოების განხორციელების პროექტს (იხ. ლინკი - https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/630).

გაცნობებთ, რომ სსიპ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ 2022 წლის 20 სექტემბერს N21/5440 წერილის საფუძველზე ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.