გარემოს ეროვნული სააგენტო

მენეჯმენტი

#

მოადგილე

თეიმურაზ მთივლიშვილი

დაბადების თარიღი

13 თებერვალი 1977 წელი.

განათლება:

1994–1999 თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობა, მაგისტრი

სამუშაო გამოცდილება:

03.2018-დან დღემდე სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსის პირველი მოადგილე.

2015–2018 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი.

2014-2015 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი.

2013-2014 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის იურიდიული სამმართველოს უფროსი.

2013 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი.

2012-2013 საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სსიპ ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს უფროსის მთავარი მრჩეველი.

2011-2012 საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სსიპ ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი.

2010-2011 საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება- გარემოს დაცვის ინსპექციის იურიდიული სამსახურის უფროსი.

2007-2010 საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება -გარემოს დაცვის ინსპექციის იურიდიული განყოფილების უფროსი;

2006-2007 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამართლებრივი ექსპერტიზის დეპარტამენტის საჯარო-სამართლებრივი ექსპერტიზის სამმართველოს მრჩეველი.

2005 -2006 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამართლშემოქმედებითი საქმიანობის სრულყოფის ხელშემწყობი სახელმწიფო კომისიის წევრი (სამართლებრივი ექსპერტიზის დეპარტამენტი).

2004-2005 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამართლებრივი რეფორმისა და იურიდიული ტერმინოლოგიის დამდგენი სახელმწიფო კომისიის წევრი (სამართლებრივი ექსპერტიზის დეპარტამენტი). 

სასწავლო კურსები:

2017 წ. ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონის სიახლეები და კორუფციის პრევენციის მექანიზმები - საჯარო სამსახურის ბიურო (სერტიფიკატი).

2016 წ. სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია - საჯარო ფინანსების მართვა (სერტიფიკატი).

2016 წ. სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები და ფინანსური აღრიცხვა/ანგარიშგება საჯარო სექტორში (სერტიფიკატი).

2015 წ. სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი. საჯარო სექტორში აუდიტორული მომსახურების გაწევის უფლების მოპოვების მიზნით სერტიფიცირება (სერტიფიკატი).

2015 წ. სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემია- სისტემური აუდიტი (სერტიფიკატი);

2015 წ. სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემია - შიდა აუდიტის საფუძვლები (სერტიფიკატი);

2015 წ. UNDP - აუდიტის განხორციელება, მეთოდოლოგია და ტექნიკა, აუდიტის ანგარიში (სერტიფიკატი);

2014 წ. UNDP - შიდა აუდიტის პროცედურები (სერტიფიკატი);

2014 წ. სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი - შიდა აუდიტის ძირითადი კურსი (დიპლომი);

2011 წ. ავსტრიის სახელმწიფო ტყის მართვის მექანიზმები (ავსტრია);

2009 წ. OECD/EAP (მოლდოვა)- ,,გარემოს დაცვის რეგულირების პროგრამა აღმოსავლეთ ევროპაში, კავკასიაში, ცენტრალურ აზიაში“.

2005 წ. მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა, სისხლის სამართლის განხრით (სერტიფიკატი);

2004 წ. ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა, სისხლის სამართლის განხრით (სერტიფიკატი);

2004 წ. პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა (სერტიფიკატი).

სამხედრო წოდება:

უმცროსი ლეიტენანტი.

ენები: 

ინგლისური, რუსული, გერმანული. 

ოჯახური მდგომარეობა:

დაოჯახებული.