შშმ პირებზე ადაპტირება

გარემოს ეროვნული სააგენტო

„ტექნოლოგიური ინოვაციების ხელშეწყობა გარემოს მონიტორინგსა და მოდელირებაში თევზის მარაგებისა და არათევზეული რესურსების შესაფასებლად“ (TIMMOD)

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:
„ტექნოლოგიური ინოვაციების ხელშეწყობა გარემოს მონიტორინგსა და მოდელირებაში თევზის მარაგებისა და არათევზეული რესურსების შესაფასებლად“ (TIMMOD)
დონორი ორგანიზაციაევროკავშირი (შავი ზღვის აუზის 2014-2020 წწ. ერთობლივი საოპერაციო პროგრამა)