შშმ პირებზე ადაპტირება

გარემოს ეროვნული სააგენტო

“მრავალმხრივი საფრთხეების ადრეული გაფრთხილების სისტემის გაფართოება და კლიმატთან დაკავშირებული ინფორმაციის გამოყენება საქართველოში”(#00098463), ქვე-პროექტი „ჰიდროლოგიური და გეოსივრცითი მონაცემების შეგროვებისთვის საჭირო აღჭურვილობის შესყიდვა“ (გაეროს გან

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:
“მრავალმხრივი  საფრთხეების ადრეული გაფრთხილების სისტემის  გაფართოება და კლიმატთან დაკავშირებული ინფორმაციის გამოყენება საქართველოში”(#00098463),  ქვე-პროექტი „ჰიდროლოგიური და გეოსივრცითი მონაცემების შეგროვებისთვის საჭირო აღჭურვილობის შესყიდვა“ (გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მიერ განხორციელებული პროგრამის „კლიმატით გამოწვეული კატასტროფების რისკების შემცირება საქართველოში“ ფარგლებში). 
დონორი ორგანიზაციაკლიმატის მწვანე ფონდი (GCF)