გარემოს ეროვნული სააგენტო

გეოლოგია

დეპარტამენტი გთავაზობთ შემდეგი სახის მომსახურეობას:

საკონსულტაციო გეოლოგიური კვლევები, საკარმიდამო ნაკვეთებისა და საცხოვრებელი სახლების მდგრადობის შესაფასებლად, როგორც არსებულზე ასევე მშენებარეზე;

სახელმწიფო სარგებლობაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის განკარგვის შემთხვევაში წინმსწრები ვიზუალური საინჟინრო გეოლოგიური დასკვნის მომზადება;

ბურღვითი სამუშაოები;

გეოლოგიური ანგარიშის (გარდა სასარგებლო წიაღისეულის ანგარიშისა) მომზადება;

დეტალური საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების ანგარიში (ერთი სამშენებლო მოედნისათვის);

გეოლოგიური საფრთხეების ზონირების რუკის შედგენა შესაბამისი გეოლოგიური ანგარიშით (შედგენილი საველე გეოლოგიური კვლევების, საფონდო მასალების ანალიზისა და განზოგადების  საფუძველზე);

გეოლოგიური საფრთხეების ზონირების არსებული რუკის გაცემა, შესაბამისი გეოლოგიური ანგარიშით.

filter form