გარემოს ეროვნული სააგენტო

გეოლოგია

რეგულარული (გაზაფხული, შემოდგომა) გეოლოგიური მონიტორინგი ურბანულ დასახლებებში და მიმდებარე ტერიტორიებზე;

ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში გეოლოგიური სტიქიის (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათაცვენა და სხვა) ექსტრემალური გააქტიურების პირობებში სტიქიის საშიშროების რისკისა და შედეგების შეფასება, შესაბამისი დასკვნების და რეკომენდაციების მომზადება;

ყოველწლიური  საინფორმაციო გეოლოგიური ბიულეტენის მომზადება/გამოცემა - საანგარიშო წელს სტიქიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი  მომდევნო წლისათვის;

ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნების მომზადება (საკარმიდამო ნაკვეთებზე, საცხოვრებელ სახლებზე, ასევე ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე),  გადაუდებელი პრევენციული ღონისძიებების დასახვით;

გეოლოგიური საფრთხეების ზონირების (დარაიონება) რუკების შედგენა;

ქ. თბილისის გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი და სხვა) მონიტორინგი და საფრთხეების ზონირების რუკის შედგენა/განახლება;

სამშენებლო მოედნებზე წინმსწრები ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნების მომზადება (ფასიანი მომსახურება);

გეოლოგიური პროცესების (მეწყერი, ღვარცოფი და სხვა) მონაცემთა ბაზის (GIS) და კადასტრების შედგენა/განახლება;

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) ანგარიშების გეოლოგიურ ნაწილზე  შენიშვნების და საექსპერტო დასკვნების  მომზადება;

უკიდურესად დაძაბულ მეწყრულ-ღვარცოფულ უბნებზე ინსტრუმენტალური მონიტორინგული კვლევების წარმოება;

გეოლოგიური აგეგმვა - სხვადასხვა მასშტაბის სახელმწიფო გეოლოგიური რუკების შედგენა/განახლება და შესაბამისი გეოლოგიური ანგარიშის მომზადება;

მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების მონიტორინგი;

ყოველწლიური საინფორმაციო ჰიდროგეოლოგიური ბიულეტენის მომზადება;

სხვადასხვა უწყებათაშორისი კომისიების მუშაობაში მონაწილეობის მიღება;

საერთაშორისო და ადგილობრივ პროექტებში მონაწილეობის მიღება.